Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων

Δικαίωμα ανάκλησης για τους καταναλωτές

(Ως "καταναλωτής" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία η οποία, σε συντριπτικό βαθμό, δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στις εμπορικές ούτε στις ανεξάρτητες επαγγελματικές δραστηριότητές του).

Οδηγίες ανάκλησης

Δικαίωμα ανάκλησης
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.
Η προθεσμία ανάκλησης είναι 14 ημέρες με ισχύ από την ημέρα,

- κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που υποδείξατε, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, πήρε στην κατοχή του τα προϊόντα, εφόσον είχατε παραγγείλει ένα ή περισσότερα προϊόντα στο πλαίσιο τυποποιημένης παραγγελίας και αυτό/αυτά το/τα προϊόν/τα παραδίδεται/παραδίδονται ομοιόμορφα,

- κατά την οποία εσείς ή τρίτος διορισμένος από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, είχε λάβει στην κατοχή του το τελευταίο προϊόν, εφόσον είχατε παραγγείλει περισσότερα προϊόντα στο πλαίσιο τυποποιημένης παραγγελίας και τα προϊόντα αυτά παραδίδονται χωριστά,

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Georgios Patsakas, Niederhöchstädter Str. 20, 61449 Steinbach, Τηλέφωνο: 0049 (0) 6171 8879936, Φαξ: 0049 (0) 6171 8878741, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ersatzteile-landmaschinen.com) για την απόφασή σας να ανακαλέσετε την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το σκοπό αυτό το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης, το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η περίοδος ανάκλησης, αρκεί να στείλετε τη γνωστοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε την παρούσα σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε μια μορφή παράδοσης διαφορετική από την πιο λογική τυποποιημένη παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε από εσάς την ειδοποίηση σχετικά με την ανάκληση της παρούσας σύμβασης. Χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πληρωμής, το οποίο είχατε αρχικά χρησιμοποιήσει κατά την αρχική συναλλαγή, για την εν λόγω εξόφληση, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας- δεν θα χρεωθείτε με οποιαδήποτε έξοδα που οφείλονται στην εν λόγω εξόφληση.

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή μέχρι να μας επιστραφούν τα προϊόντα ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι μας στείλατε πίσω τα προϊόντα, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι προγενέστερο.

Πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας μεταβιβάσετε τα προϊόντα αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ανάκληση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία διατηρείται εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερών.

Αναλαμβάνετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων που μπορούν να αποσταλούν με δέματα καθώς και τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων που δεν μπορούν να αποσταλούν με δέματα. Τα έξοδα για τα προϊόντα που δεν μπορούν να αποσταλούν με δέματα υπολογίζονται σε περίπου 150 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Θα πρέπει να πληρώσετε για τυχόν υποτίμηση των προϊόντων μόνο εάν η υποτίμηση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε τυχόν χειρισμό από εσάς, ο οποίος δεν ήταν απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων.

Κριτήρια αποκλεισμού ή λήξης

Το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για συμβάσεις

    για την παράδοση προϊόντων, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και για την κατασκευή των οποίων είναι σημαντική η ατομική επιλογή ή ο καθορισμός από τον καταναλωτή ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή,
    για την παράδοση προϊόντων, τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα ξεπεραστεί γρήγορα,
    για την παράδοση αλκοολούχων ποτών, των οποίων η τιμή συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης, τα οποία όμως μπορούν να παραδοθούν το νωρίτερο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η τρέχουσα αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή,
    για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής.

Το δικαίωμα ανάκλησης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων

    για την παράδοση σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η σφραγίδα τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση,
    για την παράδοση προϊόντων εάν αυτά έχουν αναμιχθεί αδιαχώριστα με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση, λόγω της κατάστασής τους,
    για την παράδοση ηχογραφήσεων ή βιντεοσκοπήσεων ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.Υπόδειγμα - έντυπο ανάκλησης

(Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το έντυπο και στείλτε το πίσω σε εμάς).

- Προς: Γεώργιος Πατσακάς, Niederhöchstädter Str. 20, 61449 Steinbach, αριθμός φαξ: 0049 (0) 6171 8878741, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ersatzteile-landmaschinen.com :

- Ανακαλώ (*) τη σύμβαση που έχω συνάψει (*) σχετικά με την αγορά των ακόλουθων προϊόντων (*)/
  την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

- Παραγγέλθηκε στις (*)/ παραλήφθηκε στις (*)

- Ονοματεπώνυμο του καταναλωτή/των καταναλωτών
- Διεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών
- Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης σε χαρτί)
- Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε τη λανθασμένη επιλογή.